Menu
*** Công ty Sài Gòn Xanh chuyên tư vấn thiết kế, thi công, chuyển giao công nghệ xử lý nước, nước thải, khí thải, rác thải, tư vấn môi trường và phân tích thí nghiệm các chỉ tiêu môi trường.                                      Saigon EnviGreen specializes in design, construction and installation, technology transfer on water, wastewater engineering, air pollution control, solid waste, environmental consulting and laboratory analysis of environmental parameters. 
Bãi rác hợp vệ sinh
Bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh
Bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh: Xử lí chất thải rắn làm giảm khối lượng và đặc tính độc hại của rác, hoặc chuyển thành vật chất khác để có thể tận dụng tài nguyên, năng lượng.

Bãi chôn lấp hợp vệ sinh: bao gồm các ô chôn lấp chất thải, vùng đệm và các công trình phụ trợ khác nhau như trạm xử lý nước, khí thải, cung cấp điện, nước và văn phòng điều hành.

Các vấn đề chính liên quan đến việc thiết kế bãi chôn lấp (BCL) hợp vệ sinh bao gồm:

–         Vấn đề môi trường và các quy định ràng buộc;

–         Các dạng và phương pháp chôn lấp;

–         Vị trí bãi chôn lấp;

–         Quản lý khí sinh ra trong quá trình chôn lấp; 

–         Kiểm soát nước rò rỉ;

–         Kiểm soát nước bề mặt và nước mưa;

–         Các đặc tính về cấu trúc BCL;

–         Quan trắc chất lượng môi trường;

–         Phác thảo và thiết kế sơ bộ BCL;

–         Phát triển kế hoạch vận hành BCL;

–         Đóng cửa BCL;

–         Thiết kế chi tiết BCL.

Đánh giá

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG