Menu
*** Công ty Sài Gòn Xanh chuyên tư vấn thiết kế, thi công, chuyển giao công nghệ xử lý nước, nước thải, khí thải, rác thải, tư vấn môi trường và phân tích thí nghiệm các chỉ tiêu môi trường.                                      Saigon EnviGreen specializes in design, construction and installation, technology transfer on water, wastewater engineering, air pollution control, solid waste, environmental consulting and laboratory analysis of environmental parameters. 
Quan trắc môi trường huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

Nhằm góp phần ngăn chặn các nguy cơ suy thoái tài nguyên thiên nhiên, từ đó đề xuất các biện pháp khắc phục, cải thiện và bảo vệ môi trường trên địa bàn, UBND huyện Dương Minh Châu kết hợp cùng Công ty Sài Gòn Xanh tiến hành thực hiện dự án: “Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường huyện Dương Minh Châu giai đoạn 2012 – 2016 và định hướng đến năm 2020”.

Mục tiêu của dự án:

  •  Xây dựng báo cáo hiện trạng năm 2012 và dự báo các vấn đề về môi trường trên địa bàn huyện Dương Minh Châu đến năm 2016;
  • Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Dương Minh Châu giai đoạn 2012 – 2016 và định hướng đến năm 2020 nhằm góp phần hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững của huyện.

Nội dung tham gia dự án:

Phòng thí nghiệm nghiên cứu môi trường Sài Gòn Xanh kết hợp cùng nhóm cán bộ dự án thực hiện lấy mẫu quan trắc và phân tích nhằm phục vụ công tác đánh giá hiện trạng môi trường của dự án. Công việc lấy và phân tích cụ thể như sau:

–          Nước mặt: 56 mẫu;

–          Nước thải: 37 mẫu;

–          Nước ngầm: 25 mẫu;

–          Không khí: 30 mẫu;

–          Đất: 14 mẫu.

Tóm tắt kết quả:

–         Hiện trạng môi trường đất trên địa bàn huyện Dương Minh Châu cho thấy chất lượng môi trường đất nhìn chung chưa có dấu hiệu ô nhiễm.

–         Kết quả phân tích mẫu nước mặt cho thấy hiện nguồn nước tại huyện có dấu hiệu bị ảnh hưởng của các nguồn nước thải. Tuy các nguồn ô nhiễm này chưa gây ảnh hưởng trên diện rộng nhưng cần có biện pháp kiểm soát tránh trường hợp về lâu dài sẽ gây ảnh hưởng đến các nguồn nước xung quanh.

–         Nước thải trên địa bàn huyện hầu hết chưa được kiểm soát và xử lý một cách hiệu quả, nhiều doanh nghiệp đã có hệ thống xử lý nước thải nhưng vẫn không kiểm soát chất lượng nước đầu ra đạt quy chuẩn cho phép.

–         Chất lượng môi trường không khí trên địa bàn huyện còn tốt, chưa gây ra những tác động đáng kể đối với môi trường không khí.

 

Sản phẩm:

  • Báo cáo đánh giá hiện trạng môi trường huyện Dương Minh Châu giai đoạn 2012 -2013.
  • Kế hoạch bảo vệ môi trường huyện Dương Minh Châu giai đoạn 2012 – 2016 và định hướng đến năm 2020.
Đánh giá

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG