Menu
*** Công ty Sài Gòn Xanh chuyên tư vấn thiết kế, thi công, chuyển giao công nghệ xử lý nước, nước thải, khí thải, rác thải, tư vấn môi trường và phân tích thí nghiệm các chỉ tiêu môi trường.                                      Saigon EnviGreen specializes in design, construction and installation, technology transfer on water, wastewater engineering, air pollution control, solid waste, environmental consulting and laboratory analysis of environmental parameters. 
Quy chuẩn Việt Nam
40:2011/BTNMT Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc Gia về Nước thải công nghiệp
29:2010/BTNMT Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc Gia về Nước thải kho xăng dầu
28:2010/BTNMT Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc Gia về Nước thải Y tế
26:2010/BTNMT Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc Gia về Tiếng Ồn
25:2009/BTNMT Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc Gia về Nước rỉ rác
22:2009/BTNMT Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc Gia về Khí thải Nhiệt điện
20:2009/BTNMT Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc Gia về Khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ
19:2009/BTNMT Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc Gia về Khí thải công nghiệp đối với bụi và một số chất vô cơ
05:2009/BTNMT Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc Gia về Chất lượng không khí xung quanh
14:2008/BTNMT Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc Gia về Nước thải sinh hoạt
13:2008/BTNMT Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc Gia về Nước thải dệt may
12:2008/BTNMT Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc Gia về Nước thải công nghiệp Giấy và Bột giấy
11:2008/BTNMT Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc Gia về Nước thải chế biến Thủy sản
10:2008/BTNMT Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc Gia về Chất lượng nước biển ven bờ
09:2009/BTNMT Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc Gia về Chất lượng nước ngầm
08:2008/BTNMT Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc Gia về Chất lượng nước mặt
01:2008/BTNMT Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc Gia về Nước thải chế biến cao su
01:2009/BYT Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc Gia về Chất lượng nước ăn uống
02:2009/BYT Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc Gia về Chất lượng nước sinh hoạt
39:2009/BTNMT Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc Gia về Chất lượng nước tưới tiêu
01-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên
03-MT:2015/BTNMT  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất
08-MT:2015/BTNMT  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt
09-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất
10-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển
11-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản
12-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy
13-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm
60-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sản xuất cồn nhiên liệu
62-MT:2016/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi
 

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG