Menu
*** Công ty Sài Gòn Xanh chuyên tư vấn thiết kế, thi công, chuyển giao công nghệ xử lý nước, nước thải, khí thải, rác thải, tư vấn môi trường và phân tích thí nghiệm các chỉ tiêu môi trường.                                      Saigon EnviGreen specializes in design, construction and installation, technology transfer on water, wastewater engineering, air pollution control, solid waste, environmental consulting and laboratory analysis of environmental parameters. 
Quy chuẩn Việt Nam
40:2011/BTNMTQuy chuẩn Kỹ thuật Quốc Gia về Nước thải công nghiệp
29:2010/BTNMTQuy chuẩn Kỹ thuật Quốc Gia về Nước thải kho xăng dầu
28:2010/BTNMTQuy chuẩn Kỹ thuật Quốc Gia về Nước thải Y tế
26:2010/BTNMTQuy chuẩn Kỹ thuật Quốc Gia về Tiếng Ồn
25:2009/BTNMTQuy chuẩn Kỹ thuật Quốc Gia về Nước rỉ rác
22:2009/BTNMTQuy chuẩn Kỹ thuật Quốc Gia về Khí thải Nhiệt điện
20:2009/BTNMTQuy chuẩn Kỹ thuật Quốc Gia về Khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ
19:2009/BTNMTQuy chuẩn Kỹ thuật Quốc Gia về Khí thải công nghiệp đối với bụi và một số chất vô cơ
05:2009/BTNMTQuy chuẩn Kỹ thuật Quốc Gia về Chất lượng không khí xung quanh
14:2008/BTNMTQuy chuẩn Kỹ thuật Quốc Gia về Nước thải sinh hoạt
13:2008/BTNMTQuy chuẩn Kỹ thuật Quốc Gia về Nước thải dệt may
12:2008/BTNMTQuy chuẩn Kỹ thuật Quốc Gia về Nước thải công nghiệp Giấy và Bột giấy
11:2008/BTNMTQuy chuẩn Kỹ thuật Quốc Gia về Nước thải chế biến Thủy sản
10:2008/BTNMTQuy chuẩn Kỹ thuật Quốc Gia về Chất lượng nước biển ven bờ
09:2009/BTNMTQuy chuẩn Kỹ thuật Quốc Gia về Chất lượng nước ngầm
08:2008/BTNMTQuy chuẩn Kỹ thuật Quốc Gia về Chất lượng nước mặt
01:2008/BTNMTQuy chuẩn Kỹ thuật Quốc Gia về Nước thải chế biến cao su
01:2009/BYTQuy chuẩn Kỹ thuật Quốc Gia về Chất lượng nước ăn uống
02:2009/BYTQuy chuẩn Kỹ thuật Quốc Gia về Chất lượng nước sinh hoạt
39:2009/BTNMTQuy chuẩn Kỹ thuật Quốc Gia về Chất lượng nước tưới tiêu
01-MT:2015/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên
03-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất
08-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt
09-MT:2015/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất
10-MT:2015/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển
11-MT:2015/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản
12-MT:2015/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy
13-MT:2015/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm
60-MT:2015/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sản xuất cồn nhiên liệu
62-MT:2016/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi
 

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG