Menu
*** Công ty Sài Gòn Xanh chuyên tư vấn thiết kế, thi công, chuyển giao công nghệ xử lý nước, nước thải, khí thải, rác thải, tư vấn môi trường và phân tích thí nghiệm các chỉ tiêu môi trường.                                      Saigon EnviGreen specializes in design, construction and installation, technology transfer on water, wastewater engineering, air pollution control, solid waste, environmental consulting and laboratory analysis of environmental parameters. 
Đánh giá môi trường xã Chà Là xây dựng Nông thôn mới

MỤC TIÊU THỰC HIỆN

–       Phân loại các cơ sở trong xã Chà Là theo loại hình sản xuất và tiềm năng gây ô nhiễm môi trường.

–      Đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường địa bàn xã Chà Là.

® Làm cơ sở để xã Chà Là được xem xét, công nhận chỉ tiêu 17.2 và tiêu chí 17.3 thuộc tiêu chí 17 về môi trường của xã nông thôn mới.

NỘI DUNG THỰC HIỆN

Căn cứ theo hướng dẫn số 234/HD-STNMT ngày 16/01/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện phân loại các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã Chà Là:

–          Lấy và phân tích mẫu không khí xung quanh và không khí trong cơ sở sản xuất: 26 mẫu;

–          Lấy và phân tích mẫu khí thải ống khói: 05 mẫu;

–          Lấy và phân tích mẫu nước thải: 12 mẫu (02 mẫu nước thải đô thị và 10 mẫu nước thải cơ sở sản xuất);

–          Nước mặt và nước ngầm: 18 mẫu;

–          Lấy và phân tích mẫu đất: 06 mẫu.

 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN

–          Tổng số cơ sở đang hoạt động trên địa bàn xã là: 198 cơ sở

ü  Nhóm A: 188 cơ sở, là các cơ sở thuộc loại hình có tiềm năng gây ô nhiễm môi trường thấp. Trong đó, có 62 cơ sở thuộc nhóm A phải thực hiện các hồ sơ về môi trường và 126 cơ sở thuộc nhóm A không phải thực hiện các hồ sơ về môi trường;

ü  Nhóm B : 06 cơ sở, là các cơ sở thuộc loại hình có một hoặc một số công đoạn sản xuất có tiềm năng gây ô nhiễm môi trường cao.

ü  Nhóm C: 04 cơ sở, là các cơ sở thuộc loại hình có tiềm năng gây ô nhiễm môi trường cao;

ü  Có 04 cơ sở chưa thực hiện các thủ tục hồ sơ về môi trường chiếm 5,6%;

ü  68 cơ sở đã thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ về môi trường chiếm 94,4%.

–          100 % các cơ sở sản xuất đã ký hợp đồng thu gom chất thải rắn.

–          100% các hộ gia đình trên địa bàn xã đã thực hiện thu gom xử lý chất thải rắn.

–          Xã Chà Là đảm bảo việc đáp ứng đúng và đủ tiêu chí 17.2, tiêu chí 17.3thuộc tiêu chí 17 về môi trường của xã nông thôn mới.

Ngày 01 tháng 07  năm 2015 hội đồng thẩm định do UBND huyện Dương Minh Châu đã có thông qua hồ sơ môi trường công nhận xã Chà Là đạt tiêu chí môi trường trong việc xây dựng nông thôn mới.

Đánh giá

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG