Menu
*** Công ty Sài Gòn Xanh chuyên tư vấn thiết kế, thi công, chuyển giao công nghệ xử lý nước, nước thải, khí thải, rác thải, tư vấn môi trường và phân tích thí nghiệm các chỉ tiêu môi trường.                                      Saigon EnviGreen specializes in design, construction and installation, technology transfer on water, wastewater engineering, air pollution control, solid waste, environmental consulting and laboratory analysis of environmental parameters. 
Đánh giá môi trường xã Bến Củi xây dựng Nông thôn mới

MỤC TIÊU THỰC HIỆN

Phân loại, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường địa bàn xã Bến Củi làm cơ sở để xem xét, công nhận xã Bến Củi đạt tiêu chí 17 của xã nông thôn mới.

NỘI DUNG THỰC HIỆN

Căn cứ theo hướng dẫn số 234/HD-STNMT ngày 16/01/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện phân loại các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã Bến Củi:

–   Lấy và phân tích mẫu không khí xung quanh và không khí trong cơ sở sản xuất: 10 mẫu

–   Lấy và phân tích mẫu khí thải ống khói: 3 mẫu

–   Lấy và phân tích mẫu nước thải, nước mặt và nước ngầm: 13 mẫu

–   Lấy và phân tích mẫu đất: 02 mẫu

– Phân loại cơ sở theo các nhóm A, B, C

– Lập báo cáo, đánh giá hiện trạng môi trường.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN

–          Kết quả phân loại 38 cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã Bến Củi:

ü  Nhóm A: 30 cơ sở, là các cơ sở thuộc loại hình có tiềm năng gây ô nhiễm môi trường thấp;

ü  Nhóm B: 03 cơ sở, là các cơ sở thuộc loại hình có một hoặc một số công đoạn sản xuất có tiềm năng gây ô nhiễm môi trường cao.

ü  Nhóm C: 05 cơ sở, là các cơ sở thuộc loại hình có tiềm năng gây ô nhiễm môi trường cao.

 

–          Trên 90% các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã Bến Củi đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường tương ứng.

–          100 % các cơ sở sản xuất đã ký hợp đồng thu gom chất thải rắn.

–          100% các hộ gia đình trên địa bàn xã đã thực hiện thu gom xử lý chất thải rắn.

–          Xã Bến Củi đảm bảo việc đáp ứng đúng và đủ tiêu chí 17.2, tiêu chí 17.3thuộc tiêu chí 17 về môi trường của xã nông thôn mới.

Trong tháng 11 năm 2014 xã Bến Củi huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh đã được UBND tỉnh Tây Ninh có quyết định số 513/QĐ-UBND công nhận là xã nông thôn mới.

Đánh giá

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG