Menu
*** Công ty Sài Gòn Xanh chuyên tư vấn thiết kế, thi công, chuyển giao công nghệ xử lý nước, nước thải, khí thải, rác thải, tư vấn môi trường và phân tích thí nghiệm các chỉ tiêu môi trường.                                      Saigon EnviGreen specializes in design, construction and installation, technology transfer on water, wastewater engineering, air pollution control, solid waste, environmental consulting and laboratory analysis of environmental parameters. 
EIA Report of Center of Preventive Medicine, Tan Phu District

EIA Report for Center of Preventive Medicine, Tan Phu District

ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT FOR PROJECT “CENTRE OF PREVENTIVE MEDICINE, TAN PHU DISTRICT, HCMC”

 

Center of Preventive Medicine, Tan Phu district will be constructed in the future

Project Name: Center for Preventive Medicine, Tan Phu District, Ho Chi Minh City

Project size: 1,400.5 m2

Owner: Unit of Investment Construction Management, Tan Phu District, Ho Chi Minh City.

Address: 70A, Thoai Ngoc Hau, Tan Phu District, Ho Chi Minh City.

Implementation period: from January to June, 2014.

Results achieved:

– 1 Report of Environmental Impact Assessment for the project “Center of Preventive Medicine, Tan Phu district” has been approved by the Department of Natural Resources and Environment Ho Chi Minh City.

– 1 decision to approve the Environmental Impact Assessment of the project “Center of Preventive Medicine, Tan Phu district” by the Department of Natural Resources and Environment of Ho Chi Minh City.

Đánh giá