Menu
*** Công ty Sài Gòn Xanh chuyên tư vấn thiết kế, thi công, chuyển giao công nghệ xử lý nước, nước thải, khí thải, rác thải, tư vấn môi trường và phân tích thí nghiệm các chỉ tiêu môi trường.                                      Saigon EnviGreen specializes in design, construction and installation, technology transfer on water, wastewater engineering, air pollution control, solid waste, environmental consulting and laboratory analysis of environmental parameters. 
Fee of Air and noise analysis

PRICE ANALYSIS

(Apply for analyzing  air and noise samples)

No.

CRITERIA ANALYSIS

TESTING METHOD

PRICE (1000 VNĐ)

AAIR SURROUNDING SAMPLES
1TemperatureWindaus 610305035

35

2Wind speedWindaus 800342600

35

3HumidityWindaus 610305035

35

4Intensity of lightWindaus 610305035

35

5NoiseWindaus 610305035

45

6Dust totalTCVN 5067:1995

100

7COTQKT-YHLĐ & VSMT 2002

140

8SO2TCVN 7726:2007

140

9NOxTQKT-YHLĐ & VSMT 2002

140

10TolueneKTSK 25 GC/FID

400

11BenzeneKTSK 25 GC/FID

400

12XyleneKTSK 25 GC/FID

400

CSAMPLES OF CHEMNEY EMISSIONS 
1Gas flowsOptima 7

250

2DstTCVN 5977:2009

230

3SO2Optima 7

260

4NOxOptima 7

260

5COOptima 7

260

6CO2Optima 7

260

7O2Optima 7

260

Notes:

  – Cost of sampling 250,000 VND / person / times (insite HCMC, during working hours).

  – Transportation and rental car depending on the location of sampling.

  – Prices are exclusive of VAT

  – The above rates apply from the date: 01/01/2014

Đánh giá