Thiết kế – Thẩm kế – Giám sát thi công

Thiết kế – Thẩm kế – Giám sát thi công các công trình xử lý nước, nước thải, rác thải, khí thải

– Khảo sát, thiết kế, thẩm kế và thi công các công trình xử lý chất thải rắn, nước thải và khí thải;

– Thiết kế hệ thống cấp, thoát nước và xử lý nước mặt, nước ngầm đảm bảo chất lượng nước dùng trong sinh hoạt và công nghiệp;

– Giám sát, kiểm định hệ thống công nghệ thiết bị xử lý khí, lỏng, rắn;

– Theo dõi, giám sát thi công, thiết kế, dự toán khối lượng các công trình xây dựng môi trường;

– Đào tạo chuyên viên thiết kế, đánh giá các công trình xử lý, vận hành các công trình xử lý (nước cấp, nước thải, khí thải và chất thải rắn).

PID

Đánh giá

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG