Sổ chủ nguồn thải, GP xả thải, khai thác nước

Tư vấn Đăng ký xin phép lập Sổ chủ nguồn chất thải nguy hại, Giấy phép xả nước thải vào nguồn tiếp nhận nước, Giấy phép khai thác nước dưới đất.

1. Đăng ký sổ chủ nguồn thải – nguồn chất thải nguy hại

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,… có phát sinh chất thải nguy hại.

2. Giấy phép xả thải

Các doanh nghiệp sản xuất, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,… xả nước thải vào nguồn nước.

3. Giấy phép khai thác nước dưới đất

Các tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc điều hành cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có khai thác sử dụng nước ngầm.

Đánh giá

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG