Lập báo cáo đầu tư

Lập báo cáo đầu tư:

Lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình và xin giấy phép đầu tư được quy định tại điều 4 của NĐ 16/CP. Nội dung Lập báo cáo đầu tư bao gồm:

1. Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng công trình, các điều kiện thuận lợi và khó khăn; chế độ khai thác và sử dụng tài nguyên quốc gia nếu có;

2. Dự kiến quy mô đầu tư: công suất, diện tích xây dựng; các hạng mục công trình bao gồm công trình chính, công trình phụ và các công trình khác; dự kiến về địa điểm xây dựng công trình và nhu cầu sử dụng đất;

3. Phân tích, lựa chọn sơ bộ về công nghệ, kỹ thuật; các điều kiện cung cấp vật tư thiết bị, nguyên liệu, năng lượng, dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật; phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư nếu có; các ảnh hưởng của dự án đối với môi trường, sinh thái, phòng chống cháy nổ…

dautu

Đánh giá

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG