Xử lý nước thải Cụm Công Nghiệp Hòa Hội

Trạm xử lý nước thải công suất 5000 m3/ngày – Cụm Công Nghiệp Hòa Hội, Châu Thành, Tây Ninh

Trạm xử lý nước thải Cụm Công Nghiệp Hòa Hội có công suất xử lý Q = 5000 m3/ngày, sử dụng công nghệ xử lý sinh học bao gồm bể xử lý sinh học kỵ khí Biogas, Bể xử lý sinh học hiếu khí và lắng, lọc, khử trùng. Nước sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT.

Việc đầu tư xử lý nước thải nhằm góp phần bảo vệ môi trường nước mặt và nước ngầm cho khu vực, đáp ứng được yêu cầu theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam.

Đánh giá

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG